Kodeks postępowania

Kodeks Postępowania Release11 Sp. z o.o.

 

I. Przestrzeganie prawa i norm:

1. Wszyscy pracownicy firmy są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej.

2. Unikamy wszelkich działań, które mogą prowadzić do naruszenia prawa lub norm społecznych.

II. Etyka w działaniu:

1. Działamy zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi, kierując się uczciwością, szacunkiem i lojalnością wobec firmy i innych pracowników.

2. Unikamy konfliktów interesów oraz działań, które mogą naruszać dobre imię firmy.

3. Zachowujemy lojalność wobec firmy i nie wykorzystujemy informacji poufnych dla osobistych korzyści.

4. Zachowujemy integralność w naszych działaniach i decyzjach, dbając o to, żeby nasze słowa i działania były zgodne.

III. Ludzie, bezpieczeństwo i zdrowie

1. Traktujemy wszystkich pracowników, klientów, dostawców i partnerów z szacunkiem i godnością, bez względu na różnice kulturowe, etniczne, płciowe czy inne.

2. Zapewniamy bezpieczne i sprawiedliwe środowisko pracy, wolne od wszelkich form molestowania i dyskryminacji.

3. Każdy pracownik ma obowiązek zgłaszania potencjalnych zagrożeń i nieprawidłowości w obszarze bezpieczeństwa.

IV. Współpraca i komunikacja:

1. Stawiamy na otwartą i skuteczną komunikację wewnątrz firmy, zachęcając do wymiany informacji oraz pomysłów.

2. Współpracujemy jako zespół, szanując różnorodność perspektyw i umiejętności każdego pracownika.

V. Odpowiedzialność za jakość:

1. Dążyć do utrzymania wysokiej jakości produktów/usług, aby spełnić oczekiwania klientów.

2. Każdy pracownik ponosi odpowiedzialność za jakość swojej pracy i podejmuje działania naprawcze w przypadku wykrycia błędów.

VI. Zrównoważony rozwój:

1. Dążymy do zrównoważonego rozwoju, minimalizując negatywny wpływ naszych działań na środowisko naturalne.

2. Przestrzegamy zasad odpowiedzialnego wykorzystywania zasobów oraz promujemy praktyki przyjazne dla środowiska.

VII. Postępowanie w konfliktach:

1. Rozwiązujemy konflikty w sposób konstruktywny i szanujący wszystkie zaangażowane strony.

2. Unikamy agresji, dyskryminacji i niewłaściwego zachowania w sytuacjach spornych.

VIII. Rozwój osobisty i profesjonalny:

1. Dążymy do stałego doskonalenia się poprzez rozwijanie umiejętności i wiedzy.

2. Korzystamy z dostępnych szkoleń i okazji do rozwoju zawodowego.

3. Otwarcie przyjmujemy sugestie i opinie innych, aby stale się doskonalić.

IX. Program Antykorupcyjny:

1. Określamy, że firma nie toleruje żadnych form korupcji, łapówkarstwa ani innych nieuczciwych praktyk.

2. Zobowiązujemy się do przestrzegania wszelkich przepisów prawa antykorupcyjnego i etycznego postępowania.

3. Uczymy pracowników, jakie są konsekwencje korupcji i dlaczego jest ona szkodliwa dla firmy.

4. Wymagamy od pracowników zgłaszania wszelkich potencjalnych konfliktów interesów oraz informacji o bliskich relacjach z dostawcami, klientami lub konkurentami.

5. Ustalamy jasne wytyczne, jak postępować w przypadku wystąpienia konfliktu interesów.

6. Określamy sankcje i konsekwencje dla osób zaangażowanych w korupcję lub łamanie polityki antykorupcyjnej.

7. Zobowiązujemy się do współpracy z odpowiednimi organami ścigania w przypadku podejrzenia korupcji.

X. Zasady postępowania z prezentami:

1. Przyjęcie lub wręczenie prezentu jest dozwolone wyłącznie w celu budowania relacji biznesowych lub w związku z okazaniem uprzejmości w relacjach z klientem lub partnerem biznesowym

2. Prezent jest przekazany zgodnie z obowiązującymi zasadami, w sposób otwarty i nie budzący podejrzeń.

3. Zawsze są zachowane zasady etyki i transparentności działań.